بنای معبد اصحاب کهف، مهر تأیید قرآن بر زیارت اهل قبور